Vihreällä viihtyvyyttä kaupunkiin

Tehtävässä tutustutaan urbaaneihin viherrakentamisen keinoihin parantaa viihtyvyyttä kaupungissa. Selvitetään ehostusta kaipaavia paikkoja lähiympäristöstä, tutustutaan paikkoihin karttojen ja kenttätyöskentelyn avulla. Lopuksi tehdään paikkaan vihersuunnittelma, joka voi olla esim. vihergraffit, istutus tai vaikka viherkatto.

Tehtävä liittyy Lähellä kaupungissa -verkkosivuston osioihin:
Puisto – Hyvinvointia kaupunkivihreästä

Lue osio ensin ja tee vasta sitten tehtävä.

 


Tässä tehtävässä opitaan

 • tunnistamaan kasvillisuuden keinoja lisätä viihtyvyyttä kaupunkiympäristössä
 • tuntemaan osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja aktiivisena kansalaisena toimimiseen
 • toteuttamaan suunnitelma oman lähiympäristön viihtyisyyden parantamiseksi
 • käyttämään verkkopohjaista karttasovellusta
 • tulkitsemaan fyysistä/digitaalista karttaa

 

 

VALMISTAUTUMINEN

 

Tehtävä suositellaan tehtäväksi pari- tai pienryhmätyönä.

Tehtävä koostuu viidestä osiosta.
Huomaa, että jotkut osiot voidaan tehdä esim. kotitehtävänä, jolloin tehtävään kuluva aika on lyhyempi.

Tutustutaan ennen tehtävän aloittamista yhdessä oppilaiden kanssa tehtävän eri vaiheisiin alla olevan kuvan avulla.

kaavio

Tehtävässä tarvitaan

 • Verkkopohjainen karttapalvelu esim. GoogleMaps, kaupungin oma karttapalvelu tai alueen yleiskaava (esim. kaupungin verkkosivuilta).
 • Voit käyttää halutessasi muita karttaohjelmia. Huomaa, että ohjeet on suunniteltu GoogleMaps-ohjelmalle.
 • Jokaiselle opiskelijalle luodaan oma gmail-tunnus tai luokalle yksi yhteinen tunnus.
 • Yhteisesti työstettävä karttapohja tulee luoda valmiiksi ennen tehtävän aloittamista.
 • Kuvien lisääminen karttapohjalle edellyttää, että kuvalla on URL-osoite. Tutustu verkkopalveluun, jonka avulla oppilaiden kuville saadaan URL-osoitteen. Tälläisiä palveluita ovat esim.
 • Oppilaat saavat itse päättää, miten visualisoivat suunnitelmansa osiossa D. Tämän osion voi totetuttaa myös yhdessä kuvaamataidon opettajan kanssa tai kuvaamataidon tunnilla.Voit myös halutessasi päättää tavoista laatia ja esitellä suunnitelmat.
 • Tutustu tekijänoikeuksiin opetuksessa

Tutustu valitsemiesi ohjelmien käyttöön ennen tehtävän aloittamista!!

TOTEUTUS

 

A. Tutustutaan vihersuunnitteluun ja valitaan uudistusta kaipaava alue

 

1. Tutustutaan viherrakentamiseen. Etsitään tietoa viherrakentamisesta:

 • istutukset ja pihasuunnittelu
 • viherkatot ja viherseinät
 • vihergraffitit

2. Miettikää yhdessä ryhmänä lähiympäristössä joitakin sellaisia paikkoja/alueita, joiden viihtyisyys ja visuaalinen ilme kaipaisivat kohennusta.

3. Tarkastellaan esiin nousseita paikkoja/alueita ja keskustellaan, mikä näistä soveltuisi parhaiten viherrakentamisen kohteeksi ja miksi. Valitaan alue tai alueita, joita lähdetään tarkastelemaan verkkopohajaisella karttapalvelulla(esim. GoogleMaps).

Selvitetään seuraavat asiat ja keskustellaan yhdessä tuloksista:

 • Millainen alue on?
 • Millaisia toimintoja kohteen ympäristössä on? (esim. kouluja, vanhustentaloja, päiväkoteja)
 • Ketkä paikkaa todennäköisesti käyttävät? Millä tavalla? Ketä siis suunnitelma koskettaisi/hyödyttäisi?
 • Miten paikan ympäristö huomiodaan suunnitelmassa?

 

B. Kenttätyöskentely (voi tehdä myös kotitehtävänä)

 

1. Jakaudutaan 3-4 hengen pienryhmiin.

2. Ryhmät tarvitsevat: muistiinpanovälineet, kartan (paperikartta tai mobiililaitteella toimiva karttapalvelu), digitaalinen kamera (myös kännykkäkamera kelpaa, kunhan kamera on sellainen, että siitä saa siirrettyä kuvat tietokoneelle).

3. Tutustutaan valittuun alueeseen.

 • Otetaan kuvia paikoista , joihin vihersuunnitelman voisi tehdä.
 • Kirjatkaa karttaan (esim. paperikarttaan, suoraan karttapalveluun tai kirjataan GPS-koordinaatit ylös) ylös paikat, joista kuvat on otettu.
 • Numeroikaa paikat ja kuvat (esim. 1 - 5), jotta myöhemmin on helppo yhdistää oikea kuva kuvauspaikkaansa.

 

C. Valokuvat ja paikat karttaohjelmaan

 

1. Valitkaa kuvistanne 3-5 mieluisinta ja siirtäkää nämä valokuvat tietokoneelle.

2. Laittakaa kuvat Internetiin sellaiseen ohjelmaan/-sovellukseen , josta kuvalle saa oman nettisivuosoitteen (URL-osoitteen).

 • Kuvat ja kuvauspaikat viedään GoogleMaps -ohjelmaan paikkamerkintänä.Katso ohjeet paikkamerkinnän tekemiseen täältä.
 • Tehtävän viedään kaikille yhteiselle karttapohjalle (opettaja tehnyt valmiiksi).
 • Jokainen ryhmä vie tiedot GoogleMapsiin itsenäisesti.

barkerin-ranta-kaipaisi-vihersuunnittelua-1024x404 Esimerkki paikkamerkinnästä: Barkerin ranta Aurajoen rannassa kaipaisi vihersuunnittelua.

 

3. Valmista karttapohjaa tarkastellaan yhdessä. Jokainen ryhmä esittelee lyhyesti omat kuvauspaikkansa/kuvansa:

 • Millainen paikka on?
 • Miksi valitsitte juuri tämän paikan?

5.Valitkaa kuvauskohteista yksi paikka, jolle teette vihersuunnitelman. Paikka voi olla jokin niistä paikoista joihin ryhmä tutustui itse tai jokin toisen ryhmän esittelemistä paikoista.

 

D. Vihersuunnitelma

 

1. Päättäkää, miten tuotte paikkaan vihreyttä.

 • Teettekö esimerkiksi suunnitelman viheralueelle, istutukselle, viherkatolle, viherseinälle tai vihergraffitille. Suunnitelmaan voi liittyä myös skeittiramppeja, suihkulähteitä ja muita elementtejä, joiden avulla alueen viihtyisyyttä tai käyttömukavuutta voidaan lisätä.
 • Muistakaa huomioida suunnitelmassa ihmiset, jotka todennäköisesti käyttävät aluetta nyt tai mahdollisesti käyttäisivät tulevaisuudessa.

2. Päättäkää, miten visualisoitte suunnitelman (opettaja voi myös tarkentaa tähän liittyviä ohjeita ja käytettävää aikaa).

Visualisointi vaihtoehtoja:

 • piirtää suunnitelma alkuperäisen kuvan päälle kuvankäsittelyohjelmalla tai tulostamalla kuvan ja toteuttamalla tulosteen päälle leikkaa-liimaa-kollaasin (kuvatuunaus)
 • piirtämällä koneella tai käsin
 • tekemällä suunnitelmansa muovailuvahasta, tikuista, savesta, silkkipaperista tai käyttämällä muita askartelutarvikkeita.

3. Ottakaa lopuksi kuva vihersuunnitelmastanne ja viekää se tietokoneelle.

4. Luokaa suunnitelmakuvalle oma URL-osoite ja viekää se aiemmin luodulle karttapohjalle ja liitetään kuva aiemmin luotuihin karttapisteisiin samalla tavoin kuin alkuperäiset valokuvat liitettiin karttapohjalle. Kuvien välillä voi liikkua ruudun alareunassa olevan nuolen avulla.

Muovailuvahasta tehty vihergraffitisuunnitelma.

E. Suunnitelman esittäminen

 

1. Esitelkää suunnitelmanne muille.

2. Äänestäkää paras suunnitelma.

 

 


Vinkkejä!
 • Esitelkää suunnitelmanne esim. kaupunkinne kaupunkisuunnitteluvirastolle.
 • Oman koulun pihapiirissä voi olla paikkoja, jotka kaipaavat ehostusta. Tällöin parhaan suunnitelman voisi toteuttaa koulun alueella. Oppilaat voisivat tehdä itse esim. vihergraffitin koulun ulkoseinään. Osallistua näin oman lähiympäristön kehittämiseen.