Tartu tutkimukseen -työskententelyohjeet

Tartu tutkimukseen -työskentelyohjeet johdattelevat opiskelemaan sekä kaupunkiympäristöön liittyviä aiheita että tutkimuksen tekemistä.

Tavoitteena on harjoitella tiedon hankkimista, käsittelemistä ja uuden tiedon rakentamista sekä oppia keskustelemaan omista ideoista ja jakamaan tietoa sekä muille oppijoille että tutkimusprojektin tuloksista kiinnostuneille tahoille.

 

Tutkimus etenee esittämällä kysymyksiä ja etsimällä ratkaisuja näihin kysymyksiin. Lähtökohtana olevaa tutkimusongelmaa syvennetään esittämällä yksityiskohtaisempia kysymyksiä. Esittäjänä ja vastaajana toimii jokainen oppija itselleen ja toinen toisilleen. Ongelmien ratkaisemiseksi etsitään uutta tietoa eri lähteistä ja kokeillaan yhtä tai useaa tutkimusmenetelmää.

Tutkimustyön tavoitteena on ymmärtää tutkittavaa ilmiötä siten, että sitä kuvaillaan ja selitetään siihen liittyvää teoreettista käsitettä apuna käyttäen. Tutkimus etenee alla olevan kuvan mukaisesti.

Tartu tutkimukseen -kurssin eteneminen.

 

A. AIHEESEEN TUTUSTUMINEN

PAIKKA: koti / luokka
KESTO: 0,5 – 1 oppitunti

Projekti alkaa aiheen valinnalla. Aiheita voi etsiä avainsanalistan tai paikkakuvausten avulla.

Seuraavaksi tutustutaan valittuun aihepiiriin yleisesti. Tämän voi tehdä perehtymällä Lähellä kaupungissa -sivuston tarjoamiin paikkakuvauksiin ja muihin aiheeseen liittyviin materiaaleihin.

Aiheen voi kytkeä myös laajempiin asiayhteyksiin. Tämä tapahtuu esimerkiksi keskustelemalla siitä, miten aihe liittyy kokemuksiin arkielämässä tai yhteiskunnallisesti käytävään keskusteluun. Eräs hyvä keino on kutsua asiaa tunteva ihminen vierailulle tai vierailla sopivassa kohteessa.

Aiheeseen tutustumiseen on esitetty tällä sivustolla myös menetelmiä, joita voi hyödyntää tässä vaiheessa.

 

B. TUTKIMUSONGELMA

PAIKKA: luokka
KESTO: 0,5-1 oppituntia

Muodostetaan pienryhmät. Pienryhmät määrittävät tutkimustöidensä aiheet.

Tutkimusprojektin aiheeksi voi valita valmiin tehtävän tai kehittää sen itse pienryhmäläisten kiinnostuksen pohjalta. Aihe voi hyvin liittyä läheisesti omaan elämään. Hyvä tutkimuskysymys on sopivan laaja, asteittain syvenevä ja aito.

 

C. SUUNNITELMA JA ARVIOINTI

PAIKKA: luokka
KESTO: 1 oppitunti

Pienryhmät tuottavat suunnitelmat tutkimusprojektiensa toteuttamiseksi. Suunnitelmiin kirjataan tutkimusaiheiden lisäksi:

  • ryhmän valitsema kenttätyömenetelmä ja tulosten esittämisen menetelmä (jotka voivat olla koko luokalla myös samat). Menetelmät voi valita menetelmävalikosta.
  • ryhmän jäsenten tehtävät työn toteuttamiseksi kentällä ja esityksen laatimiseksi.
  • muut mahdolliset tavat hankkia aiheesta lisätietoa.
  • ajatus siitä millainen tulos projektista tulee ja millainen esitys siitä toteutetaan.

Suunnitelmat voi jokainen kirjata omaan tutkimusmuistioonsa.

Suunnitelmia vaihdetaan pienryhmittäin. Muut pienryhmät antavat toisilleen palautetta siitä, mitä suunnitelmissa voisi ottaa vielä huomioon ja mikä on jo hyvin huomioitu. Arvioinnissa annetaan palautetta rakentavasti toisille pienryhmille kehitettävistä seikoista suunnitelmissa.

Arvioinnissa kannattaa harjoitella kriittistä ja rakentavaa keskustelua, joka kohdistuu asioihin, ei henkilöihin. Muiden ryhmien palaute ja näkemykset auttavat kiinnittämään huomiota sellaisiin seikkoihin, joita voi olla syytä selvittää lisää tai ottaa huomioon kentällä. Pienryhmien kannattaa tarkentaa ja jäsentää tutkimuskysymystä ja suunnitelmaa tämän keskustelun jälkeen.

Opettajan tehtävänä tässä vaiheessa on kannustaa ja auttaa:

  • pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja työn toteuttamisessa.
  • keskeisten käsitteiden määrittämisessä.
  • työn rajaamisessa.

 

D. KENTÄLLE

PAIKKA: kenttä
KESTO: 1 – 2 oppituntia

Kentällä kerätään aineistoa ja havainnoidaan tutkittavaa asiaa sen oikeassa ympäristössä. Toimitaan etukäteen laadittujen suunnitelmien mukaan.

Kenttävaiheen jälkeen on saatu uutta tietoa ja näkemystä aiheesta. Opettaja auttaa pienryhmiä täsmentämään tietoa ja syventämään ymmärrystä oppimisprosessia tukevilla kysymyksillä.

Aiheesta voi hankkia tässä vaiheessa lisää tietoa erilaisista lähteistä. Myös Lähellä kaupungissa -sivuston paikkakuvausten materiaaleja voi hyödyntää tietolähteenä tässä vaiheessa.

 

E. ESITYKSEN TOTEUTTAMINEN

PAIKKA: koti / luokka
KESTO: 2 – 3 oppituntia

Kurssin lopputuotoksena toteutettavat esitykset voidaan tehdä monella tavalla. Ne voivat olla keskusteluja luokassa tai jollain verkkofoorumilla tai esimerkiksi interaktiivisia karttoja.

Esityksen laatimisessa on keskeistä hyödyntää kurssin kuluessa syntynyttä ja syventynyttä ymmärrystä tutkittavasta aiheesta. Kentältä saatuja havaintoja pyritään yhdistämään muista lähteistä saatuun tietoon ja esittämään se valitulla tavalla.

Erilaisia vaihtoehtoja esitysten toteuttamiseksi on on esitelty menetelmäkuvauksissa.

 

F. ESITTÄMINEN JA KESKUSTELU

PAIKKA: luokka
KESTO: 0,5 – 1 oppituntia

Valmiit työt esitellään muille pienryhmille joko luokassa tai verkkoympäristössä.

Esittelyjen yhteydessä keskustellaan opituista asioista ja tutkimusprojektin sujumisesta. Katso esimerkkejä keskustelussa käytettävistä kysymyksistä täältä.

 

 

Klikkaa katsomaan esimerkki Tartu tutkimukseen -tutkimusprojektista.

Lue tästä VINKKEJÄ OPETTAJALLE