Koulun tilojen uudistaja

Tehtävässä perehdytään kaupunkiympäristön kehittämiseen ideoimalla koulun sisä- tai ulkotilojen uudistamista. Tutustutaan erilaisiin kouluympäristön kehittämiseen vaikuttaviin tahoihin ja omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Tuotetaan kehitysideasta esitys, äänestetään paras idea ja esitetään se sopivalle taholle.

 

Tutustukaa ensin Lähellä kaupungissa- sivuston osioihin:
Katu - Katu julkisena tilana - Kaikille avoin julkinen tila
Menetelmät - Osallistu suunnitteluun - Osallisuus ja Osallistuminen

Lisää linkkejä liittyen koulun tilojen uudistamiseen sivun alareunassa.

 

Tässä tehtävässä opitaan

  • oivaltamaan, kuinka tärkeää on osallistua oman lähiympäristön kehittämiseen
  • tuntemaan osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja ja mahdollisuuksia
  • tuntemaan paremmin koulua ja sen ympäristöä
  • keräämään lähiympäristöön liittyvää tietoa havainnoinnilla ja haastattelemalla
  • tekemään tutkimus omasta lähiympäristöstä
  • tuntemaan keinoja vaikuttaa omaan lähiympäristöön
  • käymään verkkokeskustelua

 

 

VALMISTAUTUMINEN

 

 • Tehtävä suositellaan toteutettavan ryhmätyönä. Jos haluat nopeuttaa työskentelyä vaiheessa A. 2., hanki tietoa koulun tiloista ja niiden uudistamisesta ennen oppituntia. Tällöin jää enemmän aikaa keskustelulle.
 • Tehtävän voi toteuttaa myös lyhyempänä versiona niin, että havainnointi ja haastattelu jätetään väliin. Oppilaat hyppäävät heti osion A jälkeen osioon C, jolloin he voivat siis ryhmässä ideoida, miten he haluaisivat itse kehittää valitsemaansa tilaa koulussa sen sijaan, että tiedustelisivat sitä muilta.

Sopikaa yhdessä oppilaiden kanssa tehtävän tekoon liittyvistä asioista, kuten aikataulusta, tehtävien palautuksesta ja arvioinnista.

 • Voitte sopia oppilaiden kanssa uudistusidean budjeista ennen tehtävän aloittamista tai vielä osion B jälkeen ennen kuin oppilaat lähtevät visualisoimaan ideaansa.
 • Tämän tehtävän tuotokset viedään sosiaalisen median palveluun, Facebookiin. Facebook toimii keskustelukanavana. Siellä kommentoidaan uudistusideoita ja äänestetään ehdotus, jota sitten lähdetään esittämään yhteisesti valitulle taholle (esim. rehtori, yrityksen toimihenkilö, vanhempainyhdistys). Tärkeää on, että kaikki osallistuvat keskusteluun. Ohjeita verkossa käytävään keskusteluun löydät täältä. Voitte keskustella myös oppilaiden kanssa siitä, miten heidän mielestä verkossa keskustellaan.
 • Some-keskustelun toteuttamiseksi luo suljettu ryhmä Facebookiin. Kutsu ryhmään esim. kyseisen luokan oppilaat, muiden luokkien oppilaita, opettajia, rehtoreita tms. joihin uudistus liittyy. Ohjeet Facebook-ryhmän perustamiseen löytyy täältä.

 

TOTEUTUS

 

Muodostakaa 3-4 henkilön pienryhmiä.

mmm

 

 

l

l

l

l

 

 

 

 

A. Tutustutaan koulun uudistamiseen

 

1. Selvittäkää/keskustelkaa ensin seuraavista asioista:

 • Mitä tila tarkoittaa maantieteessä?
 • Onko koulu ja sen lähiympäristö julkinen, puolijulkinen vai yksityinen tila?
 • Mitä tarkoittavat osallisuus ja osallistuminen?
 • Miksi on tärkeää osallistua oman lähiympäristön kehittämiseen?

2. Hankkikaa tietoa koulustanne ja sen ympäristöstä. Selvittäkää seuraavia asioita esim. opettajilta/koulua käyneiltä henkilöiltä/koulun kotisivuilta/rehtorilta:

 • Milloin koulu on rakennettu?
 • Onko kouluun tehty uudistuksia (esim. laajennusosia, jos niin milloin ja miksi?)
 • Onko sisä- tai ulkotiloja uudistettu, jos niin miten/milloin/miksi/mitä kokemuksia uudistuksesta on? (esim. hankittu penkkejä alaluokkien aulaan/ vuonna 2000/ viihtyvyyden parantamiseksi)

3. Jakakaa luokka noin 3-4 henkilön ryhmiin. Valitkaa jokaiselle ryhmälle koulun lähiympäristöstä tila, joka kaipaa uudistamista. Tila voi olla esimerkiksi

 • luokka
 • aula
 • liikuntasali
 • ruokasali
 • koulun piha (tai koulun pihasta tietty paikka)
 • muu?

4. Keskustelkaa ryhmässä, haluatteko lähteä uudistamaan tilan

 • fyysisiä ominaisuuksia (esim. sisustus, kalusteet) vai
 • tilan sosiaalisia ominaisuuksia (esim. suunnittelemalla välituntikerhoja, pelihuone)

 

B. Tutustuaan uudistettavaan tilaan

 

Uudistettavaan tilaan tutustutaan havainnoimalla tilan käyttöä ja haastattelemalla tilan käyttäjiä. Havainnoinnin ja haastatteluiden aineistoa tulee hyödyntää uudistusidean tuotoksessa.

1. Tutustutaan uudistettavaan tilaan havainnoimalla tilan käyttöä (esim. välitunnilla).

2. Kirjoittakaa havaintomuistiinpanot, jossa havainnoitte tilan käyttöä ja ihmisten sijoittumista tilassa. Tarkemmat ohjeet havainnointiin löydät täältä.

Katso esimerkki havainnointilomakkeesta täältä.

Vinkki!

jakakaa ryhmä puoliksi niin, että toiset havainnoivat tilaa ja tilan käyttöä ja toiset haastattelevat tilan käyttäjiä (Ohjeet haastatteluun kohdassa B.5).

4.Yhteenveto havainnoinnista.

 • Kirjoittakaa lyhyesti ja ytimekkäästi (käsin/koneella) tiivistelmä, jossa tulee ilmi keskeiset havaintonne.
 • Toimittakaa tiivistelmä sovittuna päivänä opettajalle (esim. sähköpostiin/seuraavalla oppituntilla/opettajan lokeroon).

5. Haastatellaan tilan käyttäjiä.

 • Selvittäkää, miten tilaa voisi tilan käyttäjien mielestä uudistaa ja miksi. Kirjoittakaa ylös, millaista uudistusta haastateltavat toivoisivat ja onko heillä konkreettisia ideoita. Tarkemmat ohjeet haastattelun tekemiseen voit katsoa täältä.
 • Kirjoittakaa kaikki ideat muistiin. Valitkaa joukosta idea, perustelkaa opettajalle valintanne.

C. Laaditaan uudistusidea

 

1. Päättäkää miten aiotte esittää idean. Esityksen tulee olla tiedosto, joka on ladattavissa Facebook-ryhmän seinälle. Se voi olla esim. Word,- Power Point-, Prezi-tiedosto tai video. Esityksessä tulee käydä ilmi:

 • Millainen tila on ennen uudistusta (kuvaile havainnoinnin perusteella ja käytä esim. kuvia tilasta)?
 • Mitä tilaa (esim. koulun pohjakartta ja siihen merkitty paikka/ teidän ottama kuva tilasta) teidän ideanne uudistaa?
 • Ketkä ovat uudistuksen kohderyhmänä? (esim. 9.luokkalaiset)
 • Miksi tätä uudistusta tarvitaan? (perustele, havaintojen ja haastatteluiden)
 • Miten haluatte uudistaa tilaa?
 • Jos uudistukseen liittyy hankintoja, selvittäkää kuinka paljon hankinnat maksavat.
 • Mille taholle teidän uudistuksenne voisi esittää? (esim. voisiko joku taho rahoittaa/lahjoittaa uudistuksen tarvitsemat hankinnat?)

2. Viekää laatimanne tiedosto Facebook-ryhmänne (opettaja luonut) seinälle. Tiedosto saa olla maksimissaan 25MB. Klikkaa alla oleva kuva suuremmaksi ja katso mitä tulee tiedoston lisäämisessä huomioida.

KUVA FB

 

 

 

k

k

l

D. Verkkokeskustelu ja äänestäminen

 

1. Kommentoikaa muiden esityksiä asiallisesti ja käykää keskustelua eri ryhmien ideoista ja niiden toimivuudesta.

2. Äänestäkää paras idea. Jokaisella on yksi ääni, älkää äänestäkö omaa ehdotusta tai useampaa kuin yhtä ehdotusta. Äänestäkää paras ehdotus tykkäämällä.

Huom! Some-keskustelun tarkoituksena on kehittää uudistusideaa kommenttien pohjalta. Ennen esittämistä uudistusideaa voidaan siis kehittää edelleen ennen kuin se esitetään valitulle taholle.

 

E. Esittäminen

 

1. Sopikaa opettajan kanssa, miten/missä/milloin/kenelle äänestyksen voittanut ryhmä esittää uudistusideansa. Jos kyseessä on hankinta, opettaja/opiskelijat voivat tiedustella yritykseltä, haluaisiko se lahjoittaa ko. hankinnan koululle.

Vinkkejä tahoista, joille uuditusidean voisi esittää:

 • rehtori
 • vanhempainyhdistys
 • opettaja(t)
 • oppilaskunta
 • kunnan/kaupungin suunnittelija
 • yritys
 • viedä interaktiiviseen palveluun (esim. otakantaa.fi)/kunnan interaktiivisille karttapohjalle

 

2. Keskustelkaa vielä yhdessä tämän tehtävän tekemisestä yleisesti, uudistamisen haasteista ja mahdollisuuksista sekä osallistumisen ja vaikuttamisen tärkeydestä.

 

 

Lisää linkkejä liittyen koulujen tilojen uudistamiseen:

Alakylän koulun viihtyvyys. Klikkaa videohaastattelu auki tästä.

Leskinen, K."Musiikki olis kivaa välkällä"- Näin oppilaat parantaisivat koulujen viihtyvyyttä, jos saisivat päättää. Yle uutiset. 23.1.2014.

 

Kuvakaappaukset Facebook-palvelusta.