Joutomaat viljelykäyttöön

Tehtävässä tutustutaan kaupungin joutomaa-alueiden hyödyntämiseen viljelykäyttöön. Perehdytään kaupunkiviljelyyn erilaisilla tutkimusmenetelmillä, kuten media-analyysi, havainnointi, karttatulkinta ja selvitetään mitä tulee huomioida, kun aloitetaan viljely kaupungissa. Tämä tehtävä toteutetaan niin, että yksi ryhmä perehtyy yhteen menetelmään ja selvittää sen avulla tarvittavat tiedot. Lopuksi jokainen ryhmä esittää omat tuloksensa tai tuloksista tuotetaan yhteinen dokumentti esim. googledocs-ohjelmalla.

 

Tehtävä liittyy Lähellä kaupungissa- verkkosivuston osioihin:
Joutomaa - Mikä on joutomaa - Syrjässä keskellä kaupunkia - Syntytavat
Puisto - Ekosysteemipalvelut kaupungissa - Kaupunkiviljely


Tehtävässä opitaan:

  • tutustumaan omaan lähiympäristöön (joutomaat)
  • tulkitsemaan digitaalisia/paperisia karttoja
  • keräämään tietoa tutkimusmenetelmällä
  • viljelyn aloittamiseen perehtyminen
  • tunnistamaan tutkimusprosessin vaiheet
  • ymmärtämään tiedon tuottamisen ongelmat
  • ryhmätyötaitoja

 

 

VALMISTAUTUMINEN

 

Tehtävä tehdään ryhmätyönä. Jos ryhmien koot tuntuvat liian suurilta, samaan aiheeseen voi tutustua useampi ryhmä.

Valitse tehtävässä käytettävät ohjelmat ja luo tarvittavat tunnukset ennen tehtävän aloittamista.

Tehtävässä tarvitaan:

 • Viljelyryhmä: tutustu valmiiksi esitettyihin aineistoihin, lähdeviittauksien/-luettelon tekemiseen
 • Karttaryhmä: Paikkatietoikkunaan tunnukset (tai kaupungin maastokartta paperisena)
 • Havainnointiryhmä: Valmiiksi valittuja joutomaa-alueita, jos eivät itse löydä sopivaa.
 • Media-analyysiryhmä: tutustua valmiiksi esitettyihin aineistoihin, lähdeviittauksien tekemiseen ja ohjeistaa oppilaita mediakriittisyyteen.

Huom! Osan tehtävän vaiheista voi tehdä kotona.

Tehtävän eteneminen on kuvattu alla olevassa kaaviossa.

 

kaavio33333

 

TOTEUTUS

 

A. Joutomaihin ja kaupunkiviljelyyn tutustuminen (voi tehdä kotitehtävänä)

 

1. Katso (katsotaan luokan kanssa) video: Kaupunkiviljely toi puutarhat pihoille ja parvekkeille. Lue lisäksi kaupunkiviljely -osio.Vastaa kysymykseen:

 • Millaista viljelyä kaupungissa voi toteuttaa?

2. Lue seuraavat osiot:

Mikä on joutomaa
Syrjässä keskellä kaupunkia
Syntytavat

Vastaa alla oleviin kysymyksiin.

 • Mikä on joutomaa?
 • Miten joutomaat syntyvät?
 • Missä joutomaita on?

 

B. Ryhmäytyminen ja työskentely

 

1. Oppilaat jaetaan neljään ryhmään. Jokaiselle ryhmälle annetaan eri tehtävä alla olevien aiheiden mukaan.

 1. Viljelyryhmä: kaupunkiviljelyn aloitus
 2. Karttaryhmä: Viljelyyn soveltuvien joutomaa-alueiden kartoitus lähiympäristöstä
 3. Havainnointiryhmä: Joutomaa-alueen havainnointi (yksi tai kaksi)
 4. Media-analyysi: kaupunkiviljely mediassa

2. Tutustu oman ryhmän ohjeisiin klikkaamalla omaa ryhmän nimeä.

1. Viljelyryhmä

2. Karttaryhmä

3. Havainnointiryhmä

4. Media-analyysiryhmä

Seuratkaa ohjeita.

 

C. Tulosten esittäminen

 

 

Vaihtoehto 1. Pienryhmän esitys tutkimuksen tuloksista

 

Tee kerätystä aineistosta esitys. Ideana on, että kaikki esitykset olisivat mahdollisimman erilaisia, kullekin ryhmälle sopivia. Alla on listattu mitä esityksessä tulee ainakin olla. Jokaisessa esityksessä tulee ilmetä: Mitä piti tehdä? Mitä tehtiin? Millaisia tuloksia saatiin? Miten luotettavia tulokset ovat? Millaisia ongelmia tietojen keräämiseen/kyseisen menetelmän käyttöön liittyy? Tärkeää on, että muut ryhmät saavat selkeän tiedon siitä, mitä olitte tehneet.

 • Karttaryhmä: esityksessä tulee olla digitoitu kartta.
 • Havainnointiryhmä: esityksessä tulee hyödyntää kentältä otettuja kuvia
 • Media-analyysiryhmä: taulukko, jossa ilmenee keskeiset tulokset
 • Viljelyryhmä: esityksessä tulee olla audio-/videopätkä, jossa esittelette keskeisimmät tulokset

Huomatkaa, että jokainen ryhmä voivat toteuttaa esityksensä haluamallaan tavalla kuitenkin niin, että jokaisessa esityksessä on edellä esitetty tuotos esim. karttaryhmällä kartta. Voitte esim. laatia prezi tai PowerPoint -esityksen (äänellä/ilman ääntä), tehdä videon, mitä ikinä keksittekin.

Vaihtoehto 2. Yhteinen raportti

 

Laaditaan koko luokan yhteinen raportti esim. Googledocsiin. Jokainen ryhmä kirjoittaa omasta tutkimuksestaan selkeästi ja kattavasti. Raportin rakenne on seuraava:

Otsikko: (keksikää itse)
1. Lyhyt alustus raportin sisällöstä (opettaja kirjoittaa)
2. Karttaryhmä
3. Havainnointiryhmä
4. Media-analyysiryhmä
5. Viljelyryhmä

Jokaisen ryhmän tulee omassa osassaan kertoa seuraaviin kysymyksiä: Mitä piti tehdä? Mitä tehtiin? Millaisia tuloksia saatiin? Miten luotettavia tulokset ovat? Millaisia ongelmia tietojen keräämiseen/kyseisen menetelmän käyttöön liittyy?

 

E. Loppupohdinta

 

Lopuksi tehdään yhteenveto esityksistä keskustellen. Keskustelkaa tehtävän sisältöön liittyen seuraavista aiheista:

 • Miksi kaupunkiviljelyä tulisi harjoittaa?
 • Miksi kaupunkiviljelyyn soveltuvia alueita tulisi kartoittaa?
 • Miksi tarvitaan kenttähavainnointia, kun ollaan löydetty mieleinen joutomaa-alue?
 • Millaisiin ongelmiin kaupunkiviljelyssä voi törmätä?

Katso esimerkkejä keskusteluaiheisiin täältä. Tärkeää on keskustella yleisesti tutkimuksen tekemisestä, tulosten luotettavuudesta ja ongelmista.