Seuraa kadun käyttöä

Tehtävässä tutustutaan johonkin itse valittuun ilmiöön kadulla. Ilmiöstä kerättyä aineistoa käsitellään määrällisesti.

 

Tässä tehtävässä opitaan

 • havainnoimaan valittua lähiympäristössä esiintyvää ilmiötä
 • pohtimaan ilmiön esiintymiseen vaikuttavia tekijöitä
 • käsittelemään havainnoinnin avulla kerättyä aineistoa määrällisesti
  • tuottamalla kerätystä aineistosta taulukko
  • piirtämällä taulukosta tilastokuvia

 

 

VALMISTAUTUMINEN

 

Tehtävä liittyy Lähellä kaupungissa -verkkosivuston osioon:
Katu - Mikä on katu? - Kaupunkitilan jäsentäjä ja rytmittäjä

Voit tutustua myös tilastoinnin perusteisiin Tilastokeskuksen tilastokoulussa.

Tehtävän voi toteuttaa yksin, pareittain tai pienissä ryhmissä. Lopuksi tuloksista ja kokemuksista keskustellaan yhdessä.

Havainnointiin kentällä on olemassa erilaisia vaihtoehtoja. Ryhmän jäsenet tai työparit voivat havainnoida samaa katua esimerkiksi perättäisinä vuoroina tai eri katuja samaan aikaan. Perusperiaate on, että mitä enemmän havaintoaineistoa on kerätty, sitä vahvempia johtopäätöksiä aineistosta voidaan tehdä.

 

TOTEUTUS

 

A. Havainnoinnin suunnittelu ja kenttätyö

1. Lue havainnoinnista menetelmänä ja kirjoita havainnointisuunnitelma. Voit määrittää havainnoitavan asian itse tai havainnoida esimerkiksi jotain seuraavista asioista:

 • liikenteen määrää kadulla joko ohi ajavien kulkuneuvojen lukumäärinä tai vapaamuotoisesti omin sanoin kuvaten.
 • liikkumiseen käytettyjä kulkuvälineitä. Voit luokitella kulkuvälineet havainnointilomakkeeseesi etukäteen ja laskea, montako kulkuvälinettä kuhunkin luokkaan liittyen kadulla kulkee havainnoinnin aikana.
 • liikkujien ikärakennetta. Myös tässä voit tehdä luokituksen valmiiksi, esimerkiksi lapset, nuoret, työikäiset, ikääntyneet.

Toimi kentällä kirjoittamasi suunnitelmasi mukaan.

 

B. Havaintoaineiston purkaminen ja esitys

1. Kootkaa yhdessä havainnointien tulokset yhdeksi tai useammaksi taulukoksi Exceliin. Havainnointilomake saattaa itsessään olla taulukkomuotoinen. Se kannattaa kuitenkin viimeistellä laskemalla havainnot yhteen ja siistimällä taulukon ulkoasua esimerkiksi:

  • määrittämällä sarakkeisiin riittävästi tilaa teksteille
  • kirjoittamalla lyhenteet auki
  • selventämällä muut mahdollisesti epäselvät merkinnät
  • lihavoimalla yhteenlasketut havaintojen määrät
  • otsikoimalla taulukko

2. Mieti millainen tilastokuvio keräämästänne aineistosta kannattaisi toteuttaa. Pylväs-, viiva- vai piirakkakuvio? Lue tilastokuvioiden laatimisesta lisää esimerkiksi Tilastokeskuksen tilastokoulusta, osasta tilastografiikka. Kokeile erilaisia tilastokuvioita Excelissä värjäämällä taulukon kaikki solut ja klikkaamalla Lisää (Insert). Valitse kokeilemistasi kuvioista mielestäsi paras.

3. Keskustelkaa lopuksi yhdessä esimerkiksi seuraavista asioista:

 • Esitelkää erilaisia tilastokuvioita ja pohtikaa yhdessä, miksi kyseiset esitystavat toimivat tai eivät toimi havainnoidun ilmiön esittämisessä.
 • Mikä tai mitkä asiat vaikuttavat havainnoimanne ilmiön esiintymiseen? Onko esimerkiksi kadun sijainnilla kaupungissa tai havainnoinnin ajankohdalla merkitystä?
 • Löytyykö havainnoimastanne ilmiöstä ajallisia muutoksia tai yhdenmukaisuuksia eri katujen välillä?
  • esimerkiksi jos samaa katua on havainnoitu eri kellonaikoina saman päivän aikana, muuttuuko kulkuvälineiden käyttö vuorokauden kuluessa?Jos kyllä, niin miten ja mistä syystä?
  • Tai toinen esimerkki: vilkastuuko liikenne samaan aikaan eri paikoissa kaupungissa? Miksi?
 • Millaisia olivat omat kokemukset työstä: mikä oli vaikeaa, entä mikä helppoa tai kiinnostavaa?