Mikä sivusto on?

Oma lähiympäristö haltuun

 

Kaupunki kuuluu jokaiselle kaupunkilaiselle. Kiinnostus osallistua keskusteluun ja päätöksentekoon omasta lähiympäristöstä, halu pitää siitä huolta ja ottaa kaupunki haltuun perustuvat ihmisen ymmärrykseen lähiympäristöstään. Ymmärrys syvenee omakohtaisten kokemusten kautta. Ne puolestaan vahvistavat yksilön paikkaidentiteettiä eli tunnetta kuulumisesta kaupunkiin.

Oppimateriaalipaketin tausta-ajatuksena on, että omiin lähiympäristöihin tutustumisen ja tutkimisen kautta oppijat rohkaistuvat ottamaan erilaisia tiloja ja paikkoja kaupungissa haltuun omalla tavalla ja tekemään kaupungista kaikille hyvän paikan asua ja elää.

 

Ajankohtaisia aiheita maantieteen näkökulmasta

 

Oppimateriaalipaketti on tuotettu (kaupunki)maantieteellistä näkökulmaa painottaen. Verkkosivustolla käsitellään kuitenkin laajasti erilaisia ajankohtaisia yhteiskunnallisia ja luontoon liittyviä aiheita. Monikulttuurisuus, kuluttaminen, aktiivinen kansalaisuus ja ilmastonmuutos ovat esimerkkejä ilmiöistä, jotka ilmenevät eri tavoin kaupungin lähiympäristöissä. Sen vuoksi palvelusta on hyötyä monien eri oppiaineiden kursseilla.

 

Kenttäretkeily ja projektityöt syventävät oppimista

 

Lähellä kaupungissa -materiaalipaketin toiminnallisena ideana on innostaa oppijoiden omaa ajattelua ja pienimuotoista tutkimustyön harjoittelua. Lähiympäristöön liittyviin aiheisiin voi tutustua lyhyinä teksteinä, kuvina, videoina, audioina ja erilaisten tehtävien avulla.

Paketin materiaalit toimivat oppimisen sytykkeinä, ja oppijoita kannustetaan hankkimaan tietoa myös muualta. Sivusto rohkaisee oppijoita kentälle havainnoimaan itse opittavia asioita, keskustelemaan aiheista niin asiantuntijoiden kuin maallikoidenkin kanssa ja tutustumaan erilaisiin lähdeaineistoihin. Itse kerättyjä aineistoja ohjeistetaan analysoimaan ja tuottamaan niistä esityksiä.

 

Helppoja ohjeita verkkopohjaisten paikkatietosovellusten käyttöön

 

Materiaalipaketin valmiit tehtävät ja osa menetelmäohjeista on suunniteltu tukemaan tieto- ja viestintätekniikan innovatiivista opetuskäyttöä. Ohjeistuksia on erityisesti erilaisille verkkopohjaisille paikkatietosovelluksille, kuten esimerkiksi interaktiivisille kartoille.

 

Tukea ja materiaaleja käänteiseen opetukseen

 

Suurin osa materiaalipaketissa esitellyistä tehtävistä alkaa johonkin paketin paikkakuvaukseen tutustumisella. Moneen tehtävään liittyy osio, jonka voi suorittaa etäopiskeluna. Lisäksi paikkakuvauksia voi käyttää liittämättä niitä mihinkään tehtävään pohjustamaan seuraavalla tunnilla käsiteltävää aihetta. Näin materiaalipaketti tukee käänteisen opetuksen (flipped classroom) mallia.