Kenelle?

Lähellä kaupungissa -verkkosivusto on suunnattu:

 • peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille
 • lukiolaisille
 • biologian ja maantieteen aineenopettajaopiskelijoille
 • maantieteen opettajien täydennyskoulutukseen
 • avoimen yliopiston maantieteen ja kestävän kehityksen opintoihin
 • erilaisille ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kursseille
 • kaikille kaupungin lähiympäristöistä kiinnostuneille

Verkkosivusto sopii lukion maantieteen ja biologian opetukseen erityisesti seuraaville kursseille:

 • GE2 Yhteinen maailma -kurssiin liittyvien aiheiden opiskeluun, esimerkiksi miellekartat, paikkojen kokeminen, kestävä kehitys, väestönkehitys ja asutuksen alueellinen jakautuminen kaupunkiseudulla, maankäyttö kaupungissa, kaupunkisuunnittelu, osallistuva suunnittelu ja keskukset.
 • GE3 Riskien maailma -kurssilla kaupunkiriskeihin tutustumiseen, esimerkiksi sosiaalinen eriarvoistuminen sekä maankäyttöön ja kaupunkiluontoon liittyvät riskit.
 • GE4 kurssin aluetutkimuksen ohjeistukseksi sekä kartografian perusteiden ja maantieteellisten lähdeaineistojen hankkimisen, analysoinnin ja esittämisen harjoittelemiseen sekä paikkatietotaitojen opiskeluun.
 • BI3 kurssille ekologisesti kestävän kehityksen, rakennetun ympäristön ja kaupunkiekologian aiheiden tarkasteluun.
 • Kaupunkimaantieteen, ympäristökasvatuksen tai kestävän kehityksen erikoiskursseille.

Peruskoulun 7.-9. luokkien maantiedon ja biologian opetukseen verkkosivusto tarjoaa tukea Suomi maailmassa- ja Yhteinen ympäristö -kursseille esimerkiksi:

 • kartan käytön ja karttojen tuottamisen harjoittelemiseen.
 • hahmottamaan oppilaan suhdetta ja vaikutusmahdollisuuksia omaan ympäristöönsä.
 • soveltamaan ja esittämään eri lähteistä hankittua maantieteellistä tietoa sekä jakamaan ja keskustelemaan siitä erilaisten toimijoiden kanssa.
 • ympäristö- ja kehityskysymyksien tarkasteluun paikallisella tasolla.
 • ekologisesti kestävään kehitykseen tutustumiseen, oman lähiympäristön tilaa parantavien toimien tarkkailuun ja oman ympäristökäyttäytymisen pohtimiseen.

Verkkosivusto soveltuu myös muiden oppiaineiden työkaluksi ja oppiaineiden yhteisiin projekteihin. Maantieteellistä näkökulmaa voi yhdistää esimerkiksi biologian, äidinkielen, historian, liikunnan, kuvaamataidon tai yhteiskuntaopin teemoihin.

Esimerkkejä peruskoulun ja lukion aihekokonaisuuksista, joihin liittyen sivustolla on sisältöjä:

 • osallistuva kansalaisuus: kaupungin suunnitteluun osallistuminen
 • kulttuuri-identiteetti: alueellisen identiteetin muodostuminen ja alueen vaikutus yksilön identiteettiin
 • vastuu ympäristöstä ja kestävästä tulevaisuudesta: millainen on kestävä yhdyskuntarakenne?
 • turvallisuus: pelon kokeminen kaduilla ja katujen turvallisuuteen vaikuttamisen keinot
 • mediataito: paikkaan sidotun tiedon tuottaminen ja esittäminen sanallisesti ja kuvallisesti, tiedon jakaminen ja dialogi yhteisöllisen median välineitä apuna käyttäen.
 • ihmisenä kasvaminen: kaupunkitilan käytön oikeudenmukaisuus: kenellä on oikeus kaupunkiin ja sen erilaisiin paikkoihin?