Haastattelussa suunnitteluhortonomi

Haastattelussa suunnitteluhortonomi Hillevi Ahlroth Turun kaupungin ympäristötoimialalta, kaupunkisuunnittelusta kertoo puistosuunnittelusta, sen tavoitteista ja haasteista sekä ammatin kiinnostavimmista piirteistä.

 

Mitä ajattelumalleja on puistosuunnittelun taustalla?

Suunnittelun tavoitteena on kaupunkiympäristö, joka on viihtyisä, esteetön ja turvallinen sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimiva niin toteutuksen kuin ylläpidonkin osalta.

Uudella asemakaava-alueella tavoitteena on laatia puistosuunnitelmat samanaikaisesti muun kunnallisteknisen suunnittelun kanssa, jolloin suunnittelun eri osa-alueiden yhteensovittaminen tapahtuu luontevasti. Puistoalueen kehittäminen ja suunnittelu lähtee puistokäyttäjien tarpeista, lähistöllä ennestään olevien puistopalvelujen määrästä ja laadusta sekä käytettävissä olevista resursseista. Suunnittelualuetta tarkastellaan kokonaisuutena, myös esteettömyyden kannalta.

Asemakaavassa puistoksi määritelty alue voi olla lähtökohdiltaan monenlainen; vanhaa peltoa, kallioinen metsäsaareke, joutomaata, rantaa, ydinkeskustan pienialainen keidas - melkeinpä mitä vaan, josta hyvällä suunnittelulla voi kehittyä mitä vaan. Ellei viheralueen kehittämistavoitteita ole yleis- tai asemakaavassa eikä myöskään viherkaavassa tarkemmin määritelty, jää se puistosuunnittelun tehtäväksi.

Yksinkertaisimmillaan puisto on sellaisenaan säilyvä tai kulkuyhteyksin parannettu metsäsaareke, uudelleen viljelyyn otettu pelto tai joutomaasta kehitetty niitty. Tasapuolisesti jokaiselle jotakin tarjoavat suunnitteluratkaisut ovat helpommin toteutettavissa laajoilla puistoalueilla, kun taas pienialaiset, puistoksi asemakaavoitetut alueet tarjoavat lähinnä kulkuyhteyksiä, istutuksin toteutettua näkösuojaa tai pienimuotoista varustusta esimerkiksi leikkivälineiden tai penkkien muodossa.

Jokaisen jo rakennetun puiston kohdalla on aika ajoin tarpeen tarkastella nykytilannetta ja tarvittaessa tehdä muutoksia. Muutostarpeet voivat johtua esimerkiksi ympäristön maankäytössä tapahtuneista muutoksista, puistokäyttäjien esittämistä toivomuksista, ylläpitoon liittyvistä seikoista tai puiston kuluneisuudesta.

 

Mitä keskeisiä asioita puistojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon?

Tärkeimmät huomioitavat asiat puistosuunnittelussa ovat alueelle laadittu asemakaava, alueen mahdolliset luontoon ja kulttuuriin liittyvät arvot sekä sijainti viherverkostossa ja kaupunkirakenteessa.

Puistosuunnitelmassa määritellään monia asioita, joita ovat muun muassa:

 

Mitä viheraluesuunnittelija tekee ja mikä on mielenkiintoisinta suunnittelijan työssä?

Viheraluesuunnittelijan tehtävät voivat vaihdella toimintaympäristöstä riippuen, mutta yleensä niihin kuuluvat puistojen yleis- ja rakennussuunnitelmien laatiminen, suunnitelmien hallinnollisen käsittelyn valmistelu, oman toimialan kehittämistyössä mukana oleminen, yhteydenpito sidosryhmiin sekä lausuntojen antaminen eri tahoille.

Kiinnostavinta mielestäni on seurata miten jokin oma suunnittelukohde rakennettuna käytännössä toimii ja niistä kokemuksista viisaampana kehittää omaa osaamista. Lisäksi on mielenkiintoista seurata oman alan kehitystä sekä kotimaassa että ulkomailla.