Ekosysteemipalvelut kaupungissa

Kaupunkiluonto muodostuu ekosysteemeistä, joista esimerkkeinä ovat puisto ja kaupunkimetsä. Toisaalta kaupungit itsessään voidaan nähdä laajoina ekosysteemeinä.

Kaupunki mielletään yleensä paremminkin tekosysteemiksi kuin ekosysteemiksi. Kaupunkiekosysteemeille on ominaista se, että ravinteet ja energia virtaavat niiden läpi. Ruokaa ja energiaa tuodaan kaupunkeihin ja jätteet kuljetetaan kaupunkialueen ulkopuolelle. Luonnonekosysteemeissä, esimerkiksi metsässä, ravinteet ja energia kiertävät syklisesti: hajottajat, kasvit, kasvinsyöjät ja pedot kierrättävät ravinteita samalla alueella.

Kaupungit ovat suuressa määrin riippuvaisia kaupunkien ulkopuolella tuotetuista ekosysteemipalveluista. Toisaalta useita ekosysteemipalveluita ei ole mahdollista tuoda kaupungin ulkopuolelta tai ne ovat hyödyllisiä juuri sijaitsessaan kaupunkialueen sisällä. Tästä esimerkkinä on lähipuiston merkitys virkistäytymisen tai mikroilmaston hallinnan kannalta.

Ekosysteemipalvelut vaihtelevat alueittain. Eri kaupungeissa on mahdollisuus nauttia erilaisista palveluista, esimerkiksi mahdollisuudesta veden virkistyskäyttöön, kuten uimiseen ja veneilyyn. Vesivoiman tuotantoa on harvoissa kaupungeissa, Tammerkoski Tampereella on niistä yksi.

Ekosysteemipalveluita voidaan tarkastella eri aluetasoilla:

 • kaupunginosa
 • kaupunki
 • kaupunkiseutu
 • valtio
 • maailma

Esimerkiksi hiilen sitomisella ja varastoinnilla on merkitystä paikallisesta globaalille tasolle saakka. Mikroilmaston säätely tai kaupunkiluonnon tarjoamat virkistäytymispalvelut ovat merkittäviä ainoastaan paikallisella tasolla.

Ekosysteemipalvelut jaetaan neljään luokkaan: ylläpitäviin palveluihin, tuotantopalveluihin, sääteleviin palveluihin ja kulttuuripalveluihin. Näitä tarkastellaan kaupunkeihin liittyen seuraavaksi.

 

Ylläpitävät palvelut

 

Ylläpitävät palvelut sananmukaisesti ylläpitävät ekologisia prosesseja. Ne luovat perusedellytykset elämälle. Esimerkkeinä:

 • yhteyttäminen
 • veden ja ravinteiden kierto
 • luonnon monimuotoisuus
 • maaperän muodostuminen
 • hiilen sidonta

Kaupunkialueella ekologisia prosesseja ylläpitävien ekosysteemipalvelujen määrä on pieni verrattuna maaseutuun. Tämä johtuu rakennetun alan suuresta määrästä verrattuna viheralueisiin.

Viheralueiden ja muiden rakentamattomien alueiden merkitystä kaupungissa tutkitaan tällä hetkellä monella taholla. Kestävä kaupungin suunnittelun perusperiaatteena on ollut kaupunkirakenteen tiivistäminen. Tiiviys mahdollistaa paremmat joukkoliikenneyhteydet asutuskeskittymiin, jolloin autoilun tarve vähenee ja hiilidioksidipäästöt pienenevät.

Tiiviys saavutetaan kuitenkin usein viheralueiden ja muiden rakentamattomien alueiden tarjoamien ekosysteemipalveluiden kustannuksella. Monenlainen kaupunkivihreä, kuten esimerkiksi joutomaat, avoimet ja puoliavoimet niityt ja nurmet sekä kaupunkimetsät tarjoavat mosaiikkimaisen rakenteen, jossa on paljon erilaisia habitaatteja eli eliöiden elinympäristöjä. Monimuotoinen elinympäristöjen tarjonta onkin yksi esimerkki ylläpitävistä ekosysteemipalveluista. Tutustu YLE.fi -palvelussa tarkemmin kaupunkiin elinympäristönä.

 

Tuotantopalvelut

 

Tuotantopalveluilla tarkoitetaan sellaisia ekosysteemipalveluita, jotka tarjoavat suoraan konkreettisia hyödykkeitä ihmiskunnan käytettäväksi. Esimerkiksi:

 • ruoka
 • käyttövesi
 • erilaiset raaka-aineet
 • energia

Kaupunkiviljely on esimerkki tuotantopalveluiden hyödyntämisestä. Viljelytuotteiden lisäksi hyvinhoidetut viljelmät lisäävät kaupunkitilojen viihtyisyyttä. Laajemmat viljelmät toimivat myös hiilidioksidin sitojina kaupunki-ilmasta. Lue lisää kaupunkiviljelyn mahdollisuuksista.

Kaupunkiluonto tarjoaa tuotantopalveluna myös erilaisia raaka-aineita moneen tarkoitukseen, kuten kasvien eri osia hyödynnettäväksi askartelu- ja käsityömateriaaleiksi, kariketta ja kompostia maanparannukseen tai energiapuuta lämmitykseen. Villivihannesten käyttö ruoanvalmistuksessa lisää suosiotaan.

 

 

Säätelevät palvelut

 

Säätelevät palvelut ovat ekosysteemien toimintoja, jotka hyödyttävät ihmisiä säätelemällä ekologisia prosesseja. Esimerkiksi:

 • ilman ja veden puhdistaminen
 • eroosion estäminen
 • kasvien pölyttäminen
 • tulvien tasaus

Kasvillisuus säätelee monia ekologisia prosesseja kaupungissa. Kaupunkien puut puhdistavat kaupunki-ilmaa sitoen ilmasta pienhiukkasia ja hiilidioksidia ja tuottaen happea.

Kasvillisuudella on merkitystä kaupungin sisäisen ilmaston, eli mikroilmaston, säätelemisessä. Kasvillisuus viilentää kesäisin kaupunkeja tarjoten varjoa ja haihduttaen kosteutta. Puiden varjostaessa rakennuksia voidaan säästää näiden viilentämiskuluissa.

Veden kierron säätely on myös esimerkki säätelevistä palveluista. Rakennetut ja katetut pinnat häiritsevät veden kiertoa. Jos kaupungissa ei ole riittävästi rakentamattomia pintoja, kuten viheralueita, rankkasateen sattuessa vettä tulvii kaduille, puistoihin ja mahdollisesti myös rakennusten kellareihin. Lue kaupunkien hulevesiongelmasta lisää ilmastonmuutoksen vaikutukset kaupunkitulviin -osasta.

 

Kulttuuripalvelut

 

Luonto on osa ihmiskunnan henkistä kulttuuria. Ekosysteemit tuottavat myös kulttuurisia hyötyjä. Esimerkiksi:

 • tieteen, taiteen ja koulutuksen saamat hyödyt luonnosta
 • luonto henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin lähteenä

Kaupunkiluonnolla on suuri merkitys kaupunkilaisten virkistäytymisen kannalta. Virkistys- ja muilla viheralueilla on yhä lisääntyvä merkitys kaupunkilaisten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Puistoissa ja viheralueilla harrastetaan, tarkkaillaan luontoa ja vain nautitaan hiljaisuudesta. Kaupunkiluonto tarjoaa myös paikkoja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Lue lisää kaupunkiluonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista.

Taiteessa luonto on ollut perinteisesti tärkeä aihe ja inspiraation lähde. Kauniita luonnonmaisemia on ikuistettu maalauksiin ja ne ovat innoittaneet säveltäjiä. Viime aikoina myös kaupunkiluonto on toiminut innoittajana esimerkiksi ympäristötaiteessa. Katso esimerkiksi vihergraffiteja talojen seinissä tai yläpuoleisessa kuvassa neulegraffiteja kadun varrella puussa.

 

 

LISÄÄ TIETOA

 

Tutustu professori Heikki Setälän power point -esitykseen urbaaneista ekosysteemipalveluista.

Sanna-Riikka Saarelan ja Tarja Södermanin raportti Ekologisesti kestävät kaupunkiseudut ja niiden ekosysteemipalvelut.

Vesa Yli-Pelkosen power point -esitys kuvaa ekosysteemipalveluita kaupunkialueilla.

Voit lukea lisää myös Heikki Setälän artikkelista Kaupunki: tekosysteemi vai ekosysteemi? Tieteessä tapahtuu -lehden 5/2006 verkkoversiosta.