Elävyyttä tiivistäen

Lähiöiden rakentaminen oli keino asuttaa maalta muuttava työväestö teollistuviin kaupunkeihin.

Lähiörakentamisen ideana oli tuottaa pikkukaupunkeja vapaan luonnon keskelle niin, että kaikilla asukkailla säilyy lyhyt matka lähiötä ympäröivään vapaaseen luontoon.

Lähiöt suunniteltiin rakenteeltaan tiiviiksi. Tämän ajateltiin tuottavan lähiöihin elävää kaupunkitilaa. Paljon asukkaita pienellä pinta-alalla ajateltiin mahdollistavan hyvät palvelut sekä toimivat julkiset kulkuyhteydet keskustaan.

Tiiviyden huonot puolet pyrittiin välttämään rakentamalla sen ajan mittapuun mukaan isokokoisia asuntoja sekä käyttämällä moderneja rakentamisratkaisuja ja tekniikkaa. Näitä olivat muun muassa juoksevan veden ja kunnollisen viemäröinnin järjestäminen asuntoihin. Alueen sisäisillä ja niitä ympäröivillä viheralueilla oli merkityksensä terveellisten ja viihtyisien asuinalueiden rakentamisessa.

Puhuttiin kompaktikaupungeista, joissa korostui tiiviyden johdosta syntyvä ihmisten välinen vuorovaikutus. Kaupunkisuunnittelun eräänä tunnuslauseena kuului tuolloin ”kompaktikaupunki on kontaktikaupunki”.

Tiivistäminen on jälleen esillä kaupunkisuunnittelussa. Nyt asia liittyy uudistamista kaipaavien esikaupunkien ja lähiöiden kehittämiseen. Esimerkiksi Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston Esikaupunkien Renessanssi -hankkeen tavoitteena oli parantaa esikaupunkialueiden asumistasoa ja viihtyisyyttä täydennysrakentamisella ja kaupunkitilaa kehittämällä.

Tiivistämiseen liitetään nykyisin toinen samantyyppistä, mutta pehmeämpää, kehittämistä kuvaava käsite: eheyttäminen. Sen tavoitteena on olemassa olevien yhdyskuntien monipuolinen ja laadukas kehittäminen paikallisten lähtökohtien ja laajan yhteistyön pohjalta. Eheyttävä suunnittelu ja rakentaminen tarkoittavat alueiden täydennysrakentamista niin, että ne parantavat olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Tällä nähdään olevan monia etuja:

  • Kunnan resurssit säästyvät, kun täydennysrakennettavilla alueilla voidaan käyttää olemassaolevia palveluita. Toisaalta lopettamisuhan alla olevat palvelut lähiössä (esimerkiksi koulut ja päiväkodit, kirjastot, kaupalliset palvelut) voivat säästyä alueella.
  • Mahdollisuus säilyttää toimivat joukkoliikenneyhteydet, jotka puolestaan voivat vähentää liikennettä ja päästöjä.
  • Myös alueen muu, esimerkiksi harrastusjärjestöjen, toiminta voi virkistyä.
  • Ympäröivän alueen luonnonympäristö säästyy rakennettaessa tiiviisti.
  • Täydennysrakentamisella voidaan vaikuttaa myös alueen ikärakenteeseen tasaten sitä tai parantaa esimerkiksi vanhenevan väestön omatoimisen asumisen edellytyksiä.

Liika tiivistäminen voi toisaalta heikentää asuinympäristön laatua esimerkiksi liiallisina päästöinä liikenteen lisääntyessä alueella tai jopa slummimaisena ympäristönä.

Alueen alkuperäisten asukkaiden näkökulma on otettava huomioon täydennysrakentamishankkeissa. Asukkaat aktivoituvat helposti vastustamaan rakentamishankkeita, jos suunnitelmien laatimisessa ei kuunnella heidän näkemystään ja keskustella heidän kanssaan hankkeen alusta alkaen. Tämä tapahtuu osallistamalla heidät mukaan suunnitteluun.

 

LISÄÄ TIETOA

 

Tiivis asuminen kaupungissa ei ole aina ollut ongelmatonta. Lue teollistuvien kaupunkien kurjista asuinoloista.