Maaperä ja rakentaminen

Rakennuksien sijoittelun suunnittelussa maaperällä on oma rooli, koska vaikuttaa enemmän tai vähemmän eri rakennustyyppien sijoittumiselle. Yleiskaavoituksessa pyritään kehittämään kaupunkia liikenteen, asukkaiden ja yritysten näkökulmasta. Maaperällä on usein pieni rooli kaavoituksessa. Toisinaan sen merkitys on suurempi, sillä tiettyjen maalajien soveltuvuus eri käyttötarkoituksiin on merkittävämpi kuin toisten. Hyvin valittu rakennuspohja säästää rakennuskuluissa ja auttaa rakennuksia kestämään kulutusta. Rakentamisella on keinoja, joilla myös heikommiksi luokitetuille alueille voidaan rakentaa.

Vaativammat rakennukset, kuten korkeat kerrostalot, vaativat usein paalujen käytön, jos maalaji on hienorakeista tai vesipitoista (esim. savimaata). Paalu työnnetään huonon maakerroksen läpi ja ankkuroidaan parempaan maalajiin tai peruskallioon. Paalutus on kallis toimenpide, jos maakerros on paksu. Myös kevyemmät ja matalammat rakennukset paalutetaan, jos ne rakennetaan huonommalle maaperälle. Huonoja rakennusmaita parannetaan tuomalla parempaa maalajia (täytemaata) tai valamalle pohjalle suuria betonilaattoja. Betonilaatat vajoavat löyhän maalajin sisään, jolloin pintajännite tukee niitä.

 

Rakennustyyppi Maalaji
Kauppakeskus Kallio, moreeni, sora, hiekka, hieta, (savi)
Toimistorakennus Kallio, moreeni, sora, hiekka
Teollisuusalue Kallio, moreeni, sora, hiekka, hieta, (savi)
Liikenne Sora, hiekka, (moreeni, kallio)
Pientalo Kallio, moreeni, sora, hiekka, hieta, (savi)
Kerrostalo Kallio, moreeni, sora, hiekka
Maatalous Hieta, hiesu, savi
Metsätalous Hiekka, hieta
Virkistysalue Kaikki

 

Kaavoituksesta löytyy tietoa kuntien verkkosivuilta. Esimerkiksi Turun kaupungin kaavoituksesta tietoa löytyy täältä.

 

Harjut ja moreenit

 

Moreenit ovat erinomaista rakennuspohjamaata. Ne eivät ole alttiita vedenkulutukselle tai valumiselle. Karkeiden tai kivisten moreenien kaivaminen on hankalaa ja rajoittaa pienempiä rakennusprojekteja. Moreenit eivät sovellu maataloudelle. Harjut ovat erinomaista rakennuspohjaa. Ne koostuvat pääosin hiekasta ja sorasta. Leveät harjut, kuten Salpausselät, mahdollistavat kaupunkien keskustojen sijoittumisen harjun päälle. Monet valtatiet ja lentokentät on rakennettu harjujen päälle, koska maalajit kestävät veden kulutusta ja ovat helposti tasoitettavissa. Harjujen hiekkaa ja soraa käytetään rakennusmateriaalina, joten niiden kylkiin kaivetaan hiekkakuoppia tai soranottamoita. Harjut eivät ulkomuotonsa takia sovellu maa- tai metsätaloudelle. Ne ovat kauniita virkistyskohteita.

 

Sora ja hiekka

 

Sora soveltuu kaikkien rakennusten pohjaksi. Se kestää hyvin painoa eikä valu helposti. Soraa käytetään yleisesti raaka-aineena ja täytteenä. Sora ei sovellu maataloudelle. Hiekka soveltuu kaikkien rakennusten pohjaksi. Se kestää painoa, mutta valuu paljon. Hiekka vaatii vaihtelevan koostumuksen, jotta siitä tulee kestävä rakennuspohja. Hiekka on altis sortumiselle, jos vesi pääsee vaikuttamaan siihen. Hiekka ei sovellu maataloudelle. Sitä käytetään täytteenä ja rakennusmateriaalina.

 

Hieta ja hiesu

 

Hieta kestää vettä hyvin. Se sopii rakennusalustaksi kevyille ja matalille rakennuksille kuten kauppakeskuksille ja teollisuusalueille. Raskaammat rakennukset tarvitsevat vaihtelevampaa tai karkeampi rakeista alustaa. Hieta sopii hyvin maa- ja metsätaloudelle tai virkistyskäyttöön. Hiesu sopii huonosti kaikkeen rakentamiseen. Vaikka se imee hyvin vettä, se ei sovellu viljelys- tai metsämaaksi. Hiesu muuttuu veden läheisyydessä helposti juoksevaksi ja halkeilee kuivuessa, joten se ei sovellu rakennusalustaksi sellaisenaan. Hiesumaat sopivat kevyeen käyttöön, kuten virkistysalueiksi.

 

Savi

 

Saven käyttömahdollisuudet riippuvat sen ominaisuuksista. Jos saveen on sekoittunut muita maalajeja kuten hietaa ja hiesua, sen käyttökohteet muuttuvat. Aitosavi soveltuu hyvin maatalouteen samoin kuin hietasavi. Hiesusavi johtaa huonosti vettä eikä siten sovellu maatalouteen. Liejusavi voi soveltua maataloudelle, mutta sen työstäminen voi olla hankalaa. Kokonaisuutena savi on huono rakennuspohja. Se tarvitsee hiekka- tai soratäytettä vahvistukseksi. Matalia rakennuksia, kuten teollisuusalueita, sijoitetaan savimaille, koska ne ovat halvempia kuin muut alueet. Savimailla käytetään rakentamisen apukeinoja, kuten paalutusta.

 

Lieju ja turve

 

Lieju ja turve eivät sovi rakentamiselle, maanviljelylle tai metsätaloudelle. Ääritapauksissa liejumaat täytetään muilla maalajeilla ja betonilla (satamat). Turvesuot on aiemmin ojitettu, jotta niistä saadaan metsätaloudelle sopivia alueita.

 

Kalliot

 

Rakentamisen kannalta kaikki Suomen kalliot ovat hyviä rakennuspohjia. Kalliot eivät sovellu maanviljelyyn tai metsätaloudelle. Niitä voidaan hyödyntää virkistyskäytössä.

 

 

Kivikot

 

Kivikot eivät sovellu rakentamiselle. Suurimmat "pirunpellot" ovat suojeltuja muinaismuistoja. Sijainniltaan hyvää ja suurta kivikkoa voi käyttää sorantuotannossa.

Esimerkki Suomen maaperästä

Maaperän käyttömahdollisuudet maaseudulla

Maaperän käyttömahdollisuudet kaupunkialueella

Kuvat: Maija Haavisto-Hyvärinen ja Harri Kutvonen

 

Maaperäkartan käyttöopas. GTK 2005