Ruokaturva

Ruokaturvan toteutuminen tarkoittaa YK:n (Yhdistyneet kansakunnat) määritelmän mukaan tilannetta, jossa ihmisellä on mahdollisuus hankkia riittävästi hyvälaatuista ja ravitsevaa ruokaa joko kasvattamalla sitä itse tai ostamalla sitä. Ruoka on veden ja lämmön ohella asia, jota jokainen ihminen tarvitsee päivittäin tietyn määrän, joten sen saaminen ja saannin turvaaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Tärkeimpiä ruuan saatavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat viljelymaan saatavuus ja väestön määrä. Ruokaturva toteutuu parhaiten, kun peltoa on paljon ja syöjiä on vähän. Näiden lisäksi tuotantoa tehostavat tekijät (kemialliset lannoitteet, torjunta-aineet, koneiden määrän kasvu) ovat olleet merkittävässä roolissa teollistumisen jälkeisen ajan ruokaturvallisuuden varmistamisessa 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Keinolannoitteiden ja kemiallisten torjunta-aineiden käyttöönotto on lisännyt merkittävästi ruuantuotannon ympäristövaikutuksia, joista merkittävimpiä ovat valumavesien mukava vesistöihin huuhtoutuvat lannoitteet ja torjunta-aineet sekä tehomaatalouden kasvihuonekaasupäästöt.

Ruokaturvan toteutuminen on tänä päivänä epävarmaa monissa osissa maailmaa. Maailmassa tuotetaan tarpeeksi ruokaa kaikille ihmisille, mutta ruuan jakautuminen on epätasaista. Länsimaissa eletään yltäkylläisyydessä ja ruokaa heitetään pois valtavia määriä, vaikka samaan aikaan esimerkiksi monissa Afrikan maissa kärsitään jatkuvista ja toistuvista nälänhädistä.

Kestämätön maankäyttö sekä kemiallisten lannoitteiden käyttö uhkaavat ruokaturvaa monissa osissa maailmaa. Maaperän köyhtyminen ravinteista on jo nykyisin ongelma monissa köyhissä maissa, joissa viljelijät joutuvat poikkeamaan normaalista viljelykierrosta, jossa pelto on vuoroin kesannolla ja vuoroin viljelyssä. Tästä kierrosta poikkeaminen aiheuttaa pellon ravinnetasapainon järkkymistä ja pellon tuotantokyky laskee.

Tulevaisuus asettaa merkittäviä paineita ruokaturvan toteutumiselle. Edelleen jatkuva väestönkasvu, ilmaston lämpeneminen ja lannoitteiden saatavuudessa ja hinnoissa tapahtuvat heilahtelut ovat globaaleja tekijöitä, jotka koskettavat eritoten maailman köyhintä väestönosaa. Heidän ruokaturvansa on jo nykyisin vaarantunut.

Suomen tilanne on ruokaturvan kannalta hyvä, mutta maamme ruuantuotanto on erittäin riippuvainen ulkomailta tuotavasta öljystä. Sota tai pienempikin konflikti saattaisi aiheuttaa tilanteen, jossa Suomen energiansaanti vaarantuisi, millä puolestaan olisi negatiivinen vaikutus ruuantuotantoon. Viimeksi toisen maailmansodan aikaan vain 70 vuotta sitten oli tilanne, jossa suomalaiset joutuivat todenteolla miettimään omaa ruokaturvaansa. Tilanne ei ole tälläkään hetkellä hyvä, mistä ovat todisteena muun muassa leipäjonot. Kaikilla kansalaisilla ei ole varaa ostaa riittävästi ruokaa.