Osallistu suunnitteluun

3-5 oppituntia

 

Tämän mallin avulla opitaan havainnoimaan ja arvioimaan lähiympäristön laatua ja toimivuutta. Lisäksi tutustutaan kaupunkisuunnitteluun osallistumisen periaatteisiin.

Harjoitus sopii lukiossa esimerkiksi osaksi kartografian tai aluetutkimuksen kurssia.

Harjoituksen voi toteuttaa yksilötyöskentelynä, pareittain tai pienryhmissä.

Kohteeksi valitaan yksi paikka tai alue, jota halutaan uudistaa jollakin tavoin. Alue voi olla esimerkiksi lähiö tai sen osa, tietty katu, puisto tai joutomaa.

Valmiit työt esitellään lopuksi ja niistä voidaan äänestää. Kannattaa sopia jo aluksi, millaisia suunnitelmat voivat olla luonteeltaan: fantasiaan ja villiin ideointiin pohjautuvia vai käytännöllisiä ja mahdollisesti suoraan toteuttamiskelpoisia suunnitelmia.

Harjoitus voidaan myös kytkeä osaksi kunnan suunnitteluhanketta. Kuntien verkkosivuilla kerrotaan usein käynnissä olevista kaavoitushankkeista, joihin kaivataan kuntalaisten mielipiteitä. Jos sopiva vireillä oleva hanke löytyy ja haluatte osallistua sen suunnitteluun, tutustukaa hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Siinä kerrotaan kuinka hankkeeseen on mahdollista osallistua.

 

1. Valitse alue ja hanki taustatietoa

n. 0-1 oppituntia

 

A. Työ aloitetaan perehtymällä siihen, mitä osallisuus ja osallistuminen kaupunkisuunnitteluun tarkoittaa. Lisää lukemista löydät halutessasi sivun alalaidassa olevista linkeistä.

B. Alueeseen tutustuminen aloitetaan karttojen, kirjallisuuden ja kuvien avulla. On myös mahdollista keskustella jonkun sellaisen henkilön kanssa, jolla on näkemystä alueen kehittämisestä. Henkilö voi olla esimerkiksi aluearkkitehti, aluetyöntekijä, kaupunkitutkija tai alueen asukas.

C. Jos aikaa on, myös muiden oppijoiden kanssa keskustelu uudistamisen lähtökohdista alueella parantaa valmiuksia toteuttaa suunnitelma. Tästä klikkaamalla saa kysymyksiä keskustelun tueksi.

 

 

2. Havainnoi ympäristöä

n. 1 oppitunti

 

Alueeseen tutustutaan havainnoimalla. Tarvittaessa voi soveltaa aistikävelyn ohjeita havainnoinnin apuna.

Alla on linkki kysymyslistaan, josta voi poimia ja muokata kysymyksiä havainnoinnin ja ideoinnin tueksi.

Tässä vaiheessa alueeseen on tutustuttu kartan ja mahdollisesti muiden materiaalien avulla. Siitä tiedetään jo aika paljon. Tämän tiedon pohjalta kannattaa keksiä omia kysymyksiä, jotka koskevat juuri kurssilla käsiteltävää aluetta ja sen mahdollisia yleisiä kehittämistavoitteita.

Kysymyslista kentälle (pdf)

 

3. Tee suunnitelma ja toteuta parannusehdotus

n. 1-2 oppituntia

 

Nyt tehtävänä on pohtia mikä alueella kaipaa uudistamista, parantamista tai kehittämistä.

Suunnitelmat voivat:

 • olla pienimuotoisia, kuten valaistusta johonkin pelottavaan pimeään kadun kulmaukseen.
 • koskea laajaa aluetta ja / tai käsittää suuria muutoksia. Se voi olla vaikkapa uuden puiston suunnitelma joutomaa-alueelle.
 • olla fantasioita, jotka lähtevät unelmista ja vapaasta luovasta ideoinnista. Niissä ei tarvitse ajatella toteuttamiskelpoisuutta.

Uudistussuunnitelma ideoidaan mahdollisen parin tai pienryhmän kanssa. Suunnitelma voi olla

 

4. Keskustele tai äänestä

n. 0,5 - 1 oppituntia

Vaihtoehtoja suunnitelmien esittämisfoorumeiksi

 

Kun suunnitelmat ovat valmiit, ne esitetään muille ja niistä keskustellaan. Tähän on neljä vaihtoehtoa:

1. Valmiit suunnitelmat voi esittää luokassa muille (pienryhmille) ja keskustella niistä yhdessä. Toimivimmasta tai vaikka villeimmästä uudistamisideasta voi lopuksi äänestää.

2. Suunnitelmat voi koota johonkin verkkopalveluun, joissa muut voivat kommentoida niitä. Lue lisää vaihtoehdoista.

3. Valmiit suunnitelmat voi linkittää Nuorten aloitekanava.fi -palveluun. Siellä voi osallistua keskusteluun oman kunnan muiden nuorten kanssa ja saada palautetta omille ideoille. Tässä lyhyt kuvaus palvelusta. Aloitekanavalla keskustelu aiheista voi jatkua kauan. Kannattaa varata aikaa poiketa seuraamaan ja osallistumaan keskusteluihin mahdollisesti kurssin päätyttyäkin.

4. Koko ryhmän töistä valitaan yksi, josta luodaan esittely johonkin yhteisöllisen median palveluun. Tämä vaihtoehto vie aikaa 1-2 oppituntia lisää, mutta sen avulla voidaan oppia keskustelemaan erilaisten ihmisten kanssa lähiympäristön uudistamistarpeista. Tästä vaihtoehdosta lisää täällä.

 

Aiheita loppukeskusteluun

 

Loppukeskustelussa työn suunnitelleet oppijat esittelevät oman työnsä lyhyesti:

 • millaisen parannuksen suunnitelma tuo ympäristöön?
 • liittyykö parannus ihmisen toimintaan, kaupunkiympäristön ekologiseen tilaan, sen kauneuteen, siisteyteen vai johonkin muuhun?
 • millainen suunnitelma on perusluonteeltaan: fantasia vai mahdollisesti suoraan toteuttamiskelpoinen idea?
 • mistä idea sai alkunsa?

Muut voivat

 • ideoida suunnitelman jatkokehittelymahdollisuuksia.
 • arvioida idean toimivuutta käytännössä (jos idea on tarkoitus olla toteuttamiskelpoinen).
 • arvioida onko kyseessä olevalla parannuksella vaikutusta omaan tai jonkun muun elämään? Miten?

Jos ideaa on esitelty jossain yhteisöllisen median palvelussa, lopuksi voi keskustella esimerkiksi näistä aiheista:

 • herättikö idean esittely keskustelua ja millaista se oli?
 • mitkä seikat loivat tai voisivat luoda lisää uskottavuutta idean esittelyssä?
 • millaisin muunlaisin keinoin ideasta voisi kertoa muille tahoille niin että se herättäisi lisää keskustelua?

 

 

LISÄÄ TIETOA JA ESIMERKKI TYÖN TOTEUTTAMISESTA

 

 

Asukkaiden osallistamisesta kaupunkisuunnitteluun kertoo tutkija Jaana Solasvuo Turun ympäristötoimialalta, kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksiköstä. Videon pituus on 2 min. 23 s.

Vallakas - kuntalaisen vaikuttamisopas Kunnat.net -sivustolla käsittelee kaupunkilaisen mahdollisuuksia osallistua oman ympäristönsä suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Oikeusministeriön Kansanvalta.fi -palvelussa on tietoa demokratiasta, osallistumisesta ja vaikuttamisesta.

Osallistumista yleis- ja asemakaavoitukseen käsitellään valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelussa www.ymparisto.fi.

 

Turun Lyseon lukiolaisten ideat Impivaaran liikunta-alueen uudistamisesta on toteutettu PaikkaOpin interaktiiviselle kartta-alustalle. Parhaimmat uudistamisideat on koottu power point -esitykseksi ja jaettu slideshare -palvelussa.

Vinkki!
Suunnittelu voidaan aloittaa oppilaille tutusta lähiympäristöstä - koulun sisä- ja ulkotiloista. Lähellä kaupungissa-sivuston Koulun tilojen uudistaja -tehtävämalli antaa ohjeistuksen uudistuksen tekemiseen, esittämiseen ja uudistuken eteenpäin viemiseen. Tätä mallia voidaan soveltaa myös minkä tahansa tilan tai ympäristön uudistamisessa. Tutustu myös Vihreällä viihtyvyyttä kaupunkiin-tehtävämalliin, jossa parannetaan alueiden viihtyvyyttä viherrakentamisen keinoin.