Kerro kuvasta

Menetelmän kuvaus

 

Menetelmässä hyödynnetään valittua kuvaa opiskeltavaan aiheeseen tutustumiseksi. Kuvaa käytetään ajatusten herättelijänä keskustelun synnyttämiseksi opiskeltavasta aiheesta.

Keskustelua voidaan halutessa suunnata kuvan herättämiin tunteisiin ja mielikuviin tai tietoihin ja käsityksiin aiheesta. Tunteista ja mielikuvista keskustelu saattaa synnyttää mielenkiintoisia arvoihin ja asenteisiin liittyviä keskusteluja. Tavoitteena on, että ne innostavat pohtimaan aihetta lisää. Tietoihin ja käsityksiin painottuva keskustelu kokoaa yhteen jo olemassa olevaa ymmärrystä asiasta. Tällöin oppija:

  • saa paremman kokonaiskäsityksen opiskeltavasta asiasta
  • opittavan asian merkitys on helpompi ymmärtää
  • opittavaa asiaa on mahdollista soveltaa oppimistilanteiden ulkopuolella

Kuvakerronnan voi toteuttaa yksilötyöskentelynä tai pareittain. Sen voi tehdä kotityönä tai luokassa.

 

Toteutus

 

1. Kuvien etsiminen


Sovitaan yhdessä etukäteen millaisia kuvia voi ottaa mukaan. Tähän on esitetty alla kaksi vaihtoehtoa. Tämän jälkeen etsitään kuva, joka liittyy opiskeltavaan aihepiirin.

 

VAIHTOEHTO 1:

Paperikuva

 

Jokainen oppija etsii kotoa vähintään yhden paperikuvan. Se voi olla esimerkiksi lehtikuva tai oma otos.

Jos kuva ei ole itse otettu, merkitään muistiin lähdetieto, eli missä ja milloin kuva on julkaistu ja kenen ottama se on.

VAIHTOEHTO 2:

Sähköinen kuva

 

Etsitään kuva Internetistä tai valitaan itse otettu digikuva.

Merkitään samalla muistiin, minkä nimiseltä ja kenen ylläpitämältä sivulta löydetty kuva on ja milloin kuva on löydetty sivustolta.

Tehtävä voidaan toteuttaa käyttämällä jotain wikiä tai kuva-albumipalvelua, esimerkiksi Flickr tai Picasa.

 

2. Pohdinta


Kun kuva on etsitty, jokainen oppija/pari miettii seuraavia seikkoja:

  • mitä kuvaaja on halunnut kuvallaan mahdollisesti kertoa? Miksi kuva on otettu?
  • mitkä ovat kuvan lähdetiedot (katso kohta 1) eli mistä kuva on peräisin.
  • miten kuva liittyy opiskeltavaan asiaan?
  • mitä ajatuksia tai tunteita kuva herättää?

 

3. Esittely


Lopuksi kuvat ja niistä heränneet ajatukset esitellään toisille. Esittelyt voidaan tehdä luokassa tai kirjoittamalla valittuun verkkopalveluun lyhyitä vapaamuotoisia kirjoituksia aiheesta.

 

 

Menetelmän sovellusmahdollisuuksia

 

  • Esittely voidaan tehdä myös vaihtamalla kuvia pareittain tai toisen oppijan kanssa.
  • Tehtävän esittelyosuuteen voidaan sisällyttää kommentointikierros, jolloin jokaista esiteltyä tekstiä kommentoi myös toinen oppija tai pari. Tarkoituksena on, että jokainen kertoo omasta näkökulmastaan, millaisia ajatuksia ja tunteita kuva herättää.