Kerro kirjoituksesta

Menetelmän kuvaus

 

Menetelmässä käytetään valittua tekstiä opiskeltavaan aihepiiriin tutustumiseksi. Menetelmä auttaa kokoamaan yhteen tietoa, jota oppijoilla on lähtökohtaisesti olemassa opittavaan asiaan liittyen.

Ohjeiden mukaan voi työskennellä sekä kotona sopivan verkkopalvelun avulla että luokassa.

 

Toteutus

 

1. Tekstin etsiminen


Sovitaan yhdessä etukäteen millaisia tekstejä voi ottaa mukaan. Tähän on alla esitetty kaksi vaihtoehtoa. Tämän jälkeen etsitään artikkeli tai muu teksti, joka käsittelee opiskeltavaa aihepiiriä.

 

VAIHTOEHTO 1:

Tekstin etsiminen painetusta lehdestä

 

Jokainen oppija tai pari etsii vähintään yhden

  • kuvalehtilehtiartikkelin
  • sanomalehtiartikkelin
  • tiedeartikkelin mistä tahansa lehdestä
  • muun sovitunlaisen tekstin

Tekstin lähdetieto merkitään muistiin. Lähdetiedolla tarkoitetaan sitä, missä julkaisussa ja milloin teksti on julkaistu sekä kuka tekstin on kirjoittanut.

VAIHTOEHTO 2:

Tekstin etsiminen verkkolehdestä

 

Etsitään pareittain tai yksin Internetistä verkkolehtiartikkeleita tai muita verkkotekstejä.

Samalla merkitään muistiin, minkä nimiseltä ja minkä tahon ylläpitämältä sivulta teksti on löydetty, milloin se on löydetty ja tekstin mahdollinen kirjoittaja.

Jos kurssilla käytetään PaikkaOppi -palvelua, verkkotekstit voidaan linkittää esimerkiksi PaikkaOpin tehtäväkirjaan.

 

2. Pohdinta

 

Kun teksti on etsitty, jokainen oppija/pari miettii seuraavia seikkoja:

 

NÄKÖKULMA

Mistä näkökulmasta teksti käsittelee opiskeltavaa asiaa? Esimerkiksi jos kurssilla opiskellaan katuympäristöön liittyviä asioita, lähestytäänkö tekstissä katuja suunnittelun, kulttuurin vai esimerkiksi teknisesti rakentamisen näkökulmasta?

TÄRKEIN VIESTI

Mikä on tekstin keskeisin ja tärkein viesti? Mitä kirjoittaja haluaa tekstillä kertoa?

OMA SUHDE TEKSTIIN

Mikä on oma suhde tekstiin? Mitä ajatuksia tai tunteita teksti herättää? Oliko tekstissä kerrottu asia uusi vai onko siitä tiennyt ennestään?

 

3. Esittely


Lopuksi tekstit ja niistä heränneet ajatukset esitellään toisille. Esittelyt voidaan tehdä luokassa tai kirjoittamalla valittuun verkkopalveluun lyhyitä vapaamuotoisia kirjoituksia aiheesta.

 

 

Menetelmän sovellusmahdollisuus

 

Tehtävän esittelyosuuteen voidaan sisällyttää myös kommentointikierros, jolloin jokaista esiteltyä tekstiä kommentoi myös toinen oppija tai pari.